Regulamin Sklepu Internetowego E-Torty.pl

Artykuł 1. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego E-Torty.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie e-torty.pl (zwanego dalej „e-torty.pl”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta.
2.    Sprzedającym jest MyShop sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sowińskiego 18a, kod pocztowy: 60-283, identyfikująca się numerem NIP: 7792394098, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387736, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 złotych (zwana dalej „MyShop”).
3.    MyShop prowadzi, w ramach e-torty.pl, realizację zamówień składanych przez internet na dostawę produktów cukierniczych, kwiatów oraz upominków. Do korzystania z e-torty.pl wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internet, wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

Artykuł 2. Klienci i rejestracja
1.    Klientami e-torty.pl (zwanymi dalej „Klientami”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
2.    W celu łatwiejszego korzystania z e-torty.pl Klient może dokonać rejestracji (założenie Konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w e-torty.pl, podając swój adres e-mail i hasło, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Utworzenie i korzystanie z Konta, jest bezpłatne. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach e-torty.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a MyShop z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta.
3.    Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach e-torty.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych e-torty.pl.
4.    Do dokonania zamówienia lub zakupu nie jest wymagane założenie Konta przez Klienta, przy czym Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego Konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
5.    Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
6.    Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie dokonać zmiany hasła do Konta lub poinformować e-torty.pl, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, wyjaśniając okoliczności ich przejęcia.
7.    W przypadku, gdy w ramach korzystania z e-torty.pl możliwe jest podanie przez Klienta danych osób trzecich (np. do celów rekomendacyjnych bądź dostawy produktu do innej osoby niż Klient) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w e-torty.pl), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych Klient ponosi z tego tytułu odpowiedzialność
8.    W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, MyShop może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach e-torty.pl materiały bez zgody MyShop.
9.    Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone MyShop poprzez stosowny formularz elektroniczny dostępny w e-torty.pl. Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia Konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza Konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez MyShop w ramach e-torty.pl, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

Artykuł 3. Zamównienia i zakupy
1.    W ramach e-torty.pl publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
2.    MyShop zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Produkty są jednak na bieżąco i indywidualnie wykonywane na każdoczesne zamówienie, a zatem mogą się różnić wyglądem od tych przedstawionych na zdjęciu.
3.    Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, MyShop zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji bądź może zostać zrealizowane w terminie późniejszym niż wcześniej sugerowany.
4.    Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z MyShop oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
5.    Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od MyShop drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez MyShop Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy MyShop a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Produktów wówczas może od umowy odstąpić, nie później jednak niż w terminie do 14 dni po dniu wydania zakupionych Produktów.
6.    Brak dokonania zapłaty za Zamówienie skutkować będzie anulowaniem Zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji.
7.    Jeśli MyShop nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do MyShop bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas MyShop niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.
8.    Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK).
9.    MyShop zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany Produktu lub odmowy realizacji Zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od MyShop, gdy wykonanie lub doręczenie Produktu jest niemożliwe lub poważnie utrudnione. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
10.    MyShop zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zamówieniu zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Polityka zastępowania produktu.

 
Artykuł 4. Ceny i płatność
1.    Wszystkie ceny Produktów w e-torty.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania Zamówienia. Kupujący ponosi również koszty dostawy, które określone są w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Warunki i koszty dostawy.
2.    Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym Regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez MyShop Produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych publikowane są na stronach e-torty.pl. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.
3.    Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą MyShop, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Wszystkie formy płatności wyszczególnione są w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Formy Płatności. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze.
4.    W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
5.    Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
6.    Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.
7.    Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w e-torty.pl. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z podleganiu danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

Artykuł 5. Dostawa Produktów
1.    Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez MyShop jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
2.    MyShop informuje Klientów o kosztach dostawy w e-torty.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
3.    MyShop zapewnia doręczenie Produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 13:00), 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju Produktu). Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji produktów cukierniczych, kwiatów oraz upominków znajdują się w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Terminy realizacji.
4.    Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
5.    Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – MyShop nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy. Więcej informacji na temat czasu dostawy znajduje się w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Terminy realizacji.
6.    Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które MyShop wskazał i określił odrębny koszt dostawy. MyShop, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów niż podane w e-torty.pl.
7.    W przypadku zamówień łączonych, a więc zawierających produkty z różnych kategorii (wyroby cukiernicze, kwiaty, upominki), MyShop zastrzega prawo do doręczenia każdego typu produktów osobno przez wyznaczonych podwykonawców. Ma to na celu zachowanie świeżości poszczególnych towarów przygotowywanych i dostarczanych przez podwykonawców MyShop.
8.    Kurier może skontaktować się telefonicznie z adrestaem w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki.
9.    Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraź ze wskazaniem finalnego adresata i prośbą o jego poinformowanie o oczekującej na niego przesyłce.
10.    Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić MyShop.
11.    MyShop nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji MyShop zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
12.    W przypadku, gdy kurier nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie placówki, do której Produkt wraca, lub pozostawia awizo pod podanym adresem. MyShop zobowiązuje się do pokrycia kosztów drugiej próby dostarczenia Produktu, jednak koszty kolejnych prób ponosi Klient. Jeśli adresta pomimo kolejnych prób kontaktu nadal nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem MyShop, zamówienie zostanie zawieszone i będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, wówczas MyShop informuje o tym Klienta drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej. MyShop nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.MyShop dokłada starań, by Produkty dostarczane do Klientów były świeże i zaleca stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. MyShop nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie Produktów przez adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.
 
Artykuł 6. Usługa Newsletter
1.    W ramach e-torty.pl Klienci mają możliwość zamówienia usługi Newsletter (zwanej dalej „usługa newsletter” bądź „newsletter”) polegającej na przesyłaniu przez MyShop na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) e-torty.pl, partnerów MyShop bądź spółek powiązanych z MyShop, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez te spółki.
2.    Usługa newsletter jest bezpłatna.
3.    Korzystać z usługi newsletter może Klient, który na stronie internetowej w domenie e-torty.pl w części dotyczącej newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do MyShop oraz uruchomienie świadczenia usługi newsletter. Klient zawiera umowę o świadczenie usługi newsletter z MyShop, w chwili udostępnienia adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz potwierdzenie tego przyciskiem „zapisz się”.
Klient korzystając z usługi newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
4.    Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody MyShop stanowić może naruszenie prawa.
5.    Umowa o korzystanie z usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
6.    Osoba korzystająca z usługi newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail info@e-torty.pl, pocztą na adres MyShop podany w art. 1 Regulaminu.
7.    MyShop może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
8.    MyShop ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

Artykuł 7. Ochrona danych osobowych
1.    MyShop jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
2.    Dane osobowe są przetwarzane przez MyShop zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością MyShop w ramach e-torty.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
3.    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta (w tym dostarczania newslettera), lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
4.    Podanie MyShop danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
5.    Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz spółek wskazanych w punkcie 2 powyżej, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz MyShop, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
6.    Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej), chyba, że wynika to ze zlecanej przez Klienta dostawy Produktu do kraju trzeciego.
7.    Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w e-torty.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne MyShop (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec MyShop).
8.    MyShop zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez MyShop przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
10.    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Ochrony Prywatności.
 
Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne
1.    Klient może złożyć reklamację, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania MyShop są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2.    Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej e-torty.pl lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres MyShop (bądź złożyć w Salonie Apart, których lista dostępna jest w e-torty.pl).
3.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w e-torty.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
4.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, MyShop zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5.    MyShop rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji MyShop powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
6.    Gdy wymiana Produktu okaże się możliwa, MyShop powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
7.    MyShop nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8.    Klient ma możliwość odwołania się od decyzji MyShop dotyczącej złożonej reklamacji do Kierownika Działu Obsługi Klienta e-torty.pl.
9.    Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.
10.    Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
a.    może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b.    może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
c.    może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d.    może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
Artykuł 8. Odstąpienie od umowy
1.    W przypadku Produktów cukierniczych, kwiatów oraz innych z krótkim terminem ważności bądź o cechach zastrzeżonych przez Klienta nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, o ile wola odstąpienia została złożona później niż w ciągu 60 minut od chwili złożenia Zamówienia. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.
2.    W stosunku do innych Produktów niż wskazane w ust. 1, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach e-torty.pl bądź drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
3.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do MyShop ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, MyShop dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.
4.    W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule MyShop odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
5.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 
Artykuł 9. Postanowienia końcowe
1.    W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, MyShop poinformuje o tym Klientów na stronach e-torty.pl. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez MyShop, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
2.    Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w e-torty.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń umieszczonych na stronach e-torty.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody MyShop bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
3.    Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "e-torty"), układu i kompozycji stron internetowych e-torty.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody MyShop.
4.    Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a MyShop na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Załączniki:
1.    Warunki i Koszty Dostaw;
2.    Formy Płatności;
3.    Terminy realizacji;
4.    Polityka zastępowania produktu;
5.    Polityka Ochrony Prywatności;
6.    Reklamacje;
7.    Polityka Plików Cookies.